Химиотерапия

Химиотерапия

Химиотерапиятя е един от методите за лечение на рака с лекарства, които унищожават раковите клетки. Когато в организма се появяват ракови клетки, те започват да се делят неконтролируемо и туморът започва да расте. Целта на химиотерапиятя е да унищожи неопластичните клетки и по този начин да спре развитието на тумора. Използването на химиотерапия започна преди около  60 години, а в днешно време благодарение на множествените изследвания и създадените лекарства е един от основнивните методи за лечение. Химиотерапиятя се дели на три основни групил 1. Неоадювантна 2. адювантна терапия и 3.палиативна терапия.Тези методи могат да бъдат комбинирани и с други терапии, напр. таргетна терапия, лъчетерапия и т.н.

1.Неоадювантна химиотерапия се използва в случаите когато целта е да се намали размера на тумора  преди оперативното му остраняване или лъчетерапия. С намаляването на размера, тумора може да се отсрани по-лесно и с по-малка хирургична интервенция.

2.Адювантната химиотерапия се прилага след хирургичното лечение или лъчетерапията, когато целта е да  се унищожават остатъчните ракови  клетки , които не могат да се видят или по кръвен или лимфин път стигат до по далечно място от първичния тумор.

3. Палиативната терапия се прилага когато няма възможност нито за хирургично отстраняване на тумора нито за лъчетерапия. Целта й е да се намали размера на тумора и по този начин да се удължи живота на пациента и да се осигури по дълго време добро качество на живот.

В съвременната медицина за химиотерапия  се прилагат няколко вида лекарства и комбинации от тях.

Съществува така наречената първа, втора и трета линия на химиотерапия.

Първа линия се прилага когато туморът има далечни разсейки, след хирургично отстраняване на първичния тумор, след рецидив на тумора, при неоперабилни тумори.

Провежда се няколко курса, след което се прави преценка на постигнатото. В случайте, когато  няма постигнат ефект с лекарства от първа линия или регресия се преминава на курс с втора линия, където прилаганите лекарства имат различен механизъм на въздействие върху тумора. При липса на резултат от  втория курс се преминава към трета линия химиотерапия.

Съществуват различни видове лекарства за химиотерапия. Има такива, които използват при лечението на няколко вида тумора, но има и такива, които се прилагат само при определен вид рак.

Винаги лекуващия лекар представя пациента си на т.н онкокомитет-комисия от лекари специалисти, която решава с какви лекарства ще се провежда химиотерапията. При вземане на решение се отчитат следните фактори- какъв е тумора, къде се намира, има ли метастази-близки и далечни, какво е физичесткото състояние на пациента и др.

Как се провежда химиотерапията?

Лечението с цитостатици/ лекарства за химиотерапия / обикновенно се провежда в болница.В зависимост от вида на лекарството може да се прилагат  интравенозно или да се приемат през устата / табл., капсули / в дома според указанията на лекуващия лекар-онколог.

Курсовете химитерапия се повтарят периодично според приетите стандарти за дадено онкологично заболяване. Времетраеенето и честотата на курса зависят от забаляването, от използваните лекарства, от целта на лечението и от състоянието на пациента..Между два курса се прави почивка, за да може организма да се възстанови. Понякога този период е недостатъчен, например кръвната картина още не позволява започването на нов курс, в този случай трябва да се отложи провеждането на терапията.

Д-р Д.Петрова


Siropi_banner

Siropi_banner

Карта на сайта