Речник на термините

Аденом- вид доброкачествен тумор

Анемия- състояние при което броят на червените кръвни  клетки е по-малък от нормалното

Антиеметик- лекарство срещу повръщане

Антиген- вещество, което се приема от организма като чуждо и предизвиква имунна реакция

Атрофия-намаляване  размерите на органите и тъканите

Хиперплазия- ненормално увеличаване броя на клектките на едно място в организма

Хипертрофия-ненормално увеличаване  размера на клетките

Аксиларен- отнася се до подмишница

Бенигнен-доброкачествен тумор

Биопсия-медицинска манипулация , при която се взема тъканна проба(парче тъкан) за морфологично изследване

Хистопатологилогия-изучава микроскопски  процесите в тъканите при заболявания

Имунотерапия-специфичен вид терапия, при която в организма се въвежда вещество, което предизвиква имунна реакция и подпомага имунната система в борбата срещу определено заболяване

Брахитерапия-вид лъчетерапия

Карцином-злокачествен тумор

Химиотерапия-терапия при която в организма на болния се въвежда определено лекарствено вещество, което унищожава раковите клетки

Лъчетерапия-облъчване на част от тялото или цялото тяло с определено количество ренгенови лъчи с цел унищожаването на раковите клетки

Тумор- маса от клетки, които се делят неконтролируемо

Цитостатик-вещество, използвано при  химиотерапия, което унищожава туморните  клетки

CT-компютърна томография-вид образно изследване, което се използва за изобразяване на тъканите и органите в дадена област на тялото. Чрез него могат да се открият възпаления, тумори и деформации в даден орган.

ЯМР-ядрено магнитен резонанс- вид образно изследване, което се използва за изобразяване на тъканите и органите в дадена област на тялото. Чрез него могат да се открият възпаления, тумори и деформации в даден орган.

Диференциране-процес на специализиране на клетките за изпълнението на определена функция

Дисплазия-нарушаване на нормалната структура и организация на клетките в определена тъкан

Гама нож-неселективно високоенергийно лъчелечение, при което много прецизно лъчи се насочват от различни ъгли на тялото в дадена област(тумор или метастаза) и унищожават раковите клетки там.

Grading-вид стадиране на туморите по степен на злокачественост

In situ carcinoma-вид злокачествен карцином, който се е локализирал само на определено място, най-често повърхностен епител, няма метастази и не е засегнал всички тъкани на даден орган

Иноперабилен – вид тумор, който не може да бъде опериран

Линеен ускорител-Използва се и за лъчетерапия при различни видове онкологични заболявания. Има и специфичен вид образно изследване при което се получава детайлен образ на цялото тяло. Този  вид изследване е с изключително висока чувствителност.

Онкоген - определен ген, който кодира ракова промяна в клетките в организма

Палиативно лечение-лечение, което се провежда в последния стадий на развитие на определено онкологично заболяване и има за цел да облекчи симптомите на пациента

Малигнен-злокачествен

Метастаза-туморна маса, която се получава когато от първичната туморна маса се откъсне ракова клетка, която по кръвен или по лимфен път достига до друг орган, където започва да се дели и на мястото се образува туморна формация

Пап тест-нарича се още цитонамазка. Използва се за ранна диагностика на рак на маточната шиика

Патолог-лекар, който на базата на получения от биопсията материал определя хистологичната диагноза на тумора

ПЕТ  скен (позитронно- емисионна томография)-вид образно изследване на организма

Рецидив-ново възникване на тумор на мястото от където е бил отстранен

Ремисия-период в който заболяването е под контрол и не търпи прогресия

Staging-определяне на стадия на онкозаболяването

Туморен маркер-вид кръвно изследване, при което се търси появата на определено химично съединение в организма, специфично за отделните видове тумори

Изотоп-вещества, които се получават при химичното разпадане на тежките химични елементи. Използва се при различни видове образни изследвани-сцинтиграфия, пет скен и др. При тях се регистрира разпределението на дадения изотоп в организма.

ЕКИП


Siropi_banner

Siropi_banner

Карта на сайта